Reklamní pozice premium odkaz - místo pro vaši reklamu. Naučte se výklad horoskopu v kurzech a škole astrologie Hanzal, dálkově i online.

Vítejte na stránkách NEJLEKTOR.cz

Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Zadavatelem služeb poskytovaných na portále NEJLEKTOR.cz
 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel nejlektor.cz

Provozovatel je vlastníkem internetového portáluNEJLEKTOR.cz. Provozovatelem je Astrologický institut s.r.o., Morseova 84. Praha 10, IČ 27656357, DIČ CZ 27656357, Registrovaný u RS v Praze, spisová značka C 122011.

(internetový portál je dále definován jen jako „Nejlektor.cz“).

1.2. Definice pojmů

Definice pojmu Lektor -samostatná fyzická osoba -jednotlivec -nabízející výuku jednoho nebo více oborů. V názvu lektora musí být uvedeno jméno a příjmení. Pokud nabízíte výuku prostřednictvím různých lektorů nebo lektory přímo zaměstnáváte, tedy neprovozujete výuku samostatně jako jednotlivec, musíte se registrovat do katalogu Školy a organizace.

Definice pojmu Školy a organizace -fyzická nebo právnická osoba, která nabízí výuku jednoho nebo více oborů prostřednictvím více lektorů. V názvu musí být uvedeno jméno školy či organizace.

( Lektor a Škola a organizace jsou dále definovány souhrnným pojmem jako Zadavatel)

Definice pojmu Uživatel -jedná se o návštěvníka těchto stránek, který má zájem o informace nebo kontakty na lektory nebo Školy a organizace.

(dále jen jako uživatel)

Definice pojmu Provozovatel -provozovatel nejlektor.cz společnost Astrologický institut s.r.o.

Definice pojmu nejlektor.cz -internetový portál nabízející reklamní prostor pro lektory, školy a organizace za účelem jejich propagace

(dále jen jako nejlektor.cz)

 1.3. Kdo může být zadavatelem reklamy

Zadavatelem reklamní služby (prezentace vlastních služeb, reklamních sdělení či umístění jiných reklamních prvků na portále Nejlektor.cz (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba nebo přímý zákazník, který si objedná reklamní prostor na Nejlektor.cz.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1. Objednání

Reklamní službu na Nejlektor.cz objednává Zadavatel u Provozovatele formou objednávky -vyplněním internetového formuláře. Objednávka je pro Provozovatele závazná až po jejím zaplacení na bankovní účet, přičemž úhrada musí být provedena Zadavatelem v termínu do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky. Pokud platba nebude v tomto termínu připsána na účet Poskytovatele, bude objednávka stornována. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firma či obchodní jméno nebo jméno a příjmení nebo jiný název Zadavatele, sídlo či místo podnikání nebo bydliště, IČ nebo rodné číslo, DIČ, kontaktní adresa (v případě, že se liší od fakturační adresy), kontaktní osoba, telefon, e-mail, internetová adresa (URL), specifikace reklamního produktu nebo služby, termín zahájení a ukončení reklamní kampaně.
Zadavatel odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že byl řádně seznámen s aktuální nabídkou a ceníkem reklamních produktů a služeb na nejlektor.cz a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.2. Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na portále Nejlektor.cz. Zadavatel objednávky dává Provozovateli souhlas s šířením daného reklamního sdělení na webu Nejlektor.cz a současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k tomuto reklamnímu sdělení, zejména je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a je oprávněn k užití případných ochranných známek v reklamním sdělení, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

2.3. Změny

Zadavatel objednávky je oprávněn kdykoliv v průběhu reklamní kampaně provést změnu obsahu reklamního sdělení či jiných reklamních prvků (dále jen „Změna“) prostřednictvím svého přístupu ke svému uživatelskému profilu na nejlektor.cz, případně o ni může požádat provozovatele, pokud ji nelze provést přes uživatelský profil. O Změnu musí Zadavatel požádat formou písemné nebo e-mailové žádosti a dále musí poskytnout Provozovateli veškeré podklady k provedení Změny. Provozovatel provede změnu bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu do 15 pracovních dnů ode dne doručení veškerých potřebných podkladů.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena

Cena je stanovena na základě ceníku Provozovatele platného ke dni uzavření smlouvy skrze potvrzení objednávky a odeslání vyplněného formuláře. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně platné DPH.

Lektor
Základní zápis = ZDARMA
Základní zápis umožňuje zápis až do 3 oborů ve 3 lokalitách.

TOP zápis = 500 Kč (pouze 10 pozic pro každý obor, pozice se točí při načtení stránky) / rok
TOP zápis umožňuje zápis až do 6 oborů v 6 lokalitách.

Školy a organizace
Základní zápis = 450 Kč / rok
Základní zápis umožňuje zápis až do 4 oborů ve 4 lokalitách.

TOP zápis = 1 200 Kč (pouze 10 pozic pro každý obor, pozice se točí při načtení stránky) / rok
TOP zápis umožňuje zápis až do 8 oborů v 8 lokalitách.

3.2. Úhrada

Po odeslání vyplněného registračního formuláře a odsouhlasení těchto obchodních podmínek zašle Zadavatel platbu na číslo účtu 2800139368/2010 pod variabilním symbolem, který se vám zobrazil po odeslání formuláře na obrazovce a jenž vám dorazil na email. Po obdržení platby a provedení kontroly bude profil Zadavatele zveřejněný do pracovních 7 dnů a od doby zveřejnění běží doba zaplacené inzerce na 1 rok. Jestliže platba nedorazí do 5 dnů, bude žádost smazána. Pokud ve formuláři zaškrtnete, že si přejete zaslat daňový doklad, obdržíte ho po přijetí platby na váš email ve formátu pdf.

3.3. Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již zaplacenou a zveřejněnou inzerci, je o tom povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 15 pracovních dnů před požadovaným termínem ukončení reklamní kampaně. Nárok na vrácení ji zaplacené částky Zadavatelem provozovateli, a to ani jejího adekvátní podílu, nevzniká -jedná se o storno poplatek. 

4. REKLAMACE

Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování nejlektor.cz a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
Uživatel nebo Zadavatel může podávat reklamace na poruchy fungování nejlektor.cz ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: astrologickyinstitut@gmail.com
Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, provozovatel služeb toto oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.

5. ZODPOVĚDNOST

Provozovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo zadavetelem, přičemž zadavatel nebo uživatel přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, porušením osobních práv nebo autorského práva.
Provozovatel prohlašuje, že používání portálu nejlektor.cz a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo zadavatele. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím nejlektor.cz se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
Provozovatel nejlektor.cz nezodpovídá za fyzické a právní vady inzerovaných nabídek, produktů a služeb, a ani za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu nejlektor.cz a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
Provozovatel nejlektor.cz neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.
Provozovatel nekontroluje, zda má zadavatel oprávnění k podnikatelské činnosti a nezodpovídá za porušení jakéhokoliv zákony zadavatelem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Změnu těchto Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemnou formou.

6.2.

Zadavatel nebo uživatel tímto souhlasí s obsahem těchto Obchodních podmínek, se kterými se seznámil před odesláním závazné objednávky, a dále souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

6.3.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

6.4.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15. 12. 2014.